2024 tavaszától aktualizálta az EFPA Hungary Etikai Kódexét az EFPA Europe iránymutatása alapján. Az EFPA Europe és tagszervezetei fő célkitűzése a nemzetközi szakmai szabványok kidolgozásának és terjesztésének előmozdítása annak érdekében, hogy hozzájáruljon a pénzügyi tanácsadók szakmai gyakorlatának legmagasabb szintű magatartásához és teljesítményéhez. Az EFPA felfogása szerint minden pénzügyi tanácsadót két fő jellemző határoz meg: a szakmai feddhetetlenség és a szakmai képzettség. Az etika és a képzettség az a két dimenzió, amely alapján minden szakembert megítélnek. Az etika végső célja a közjó előmozdítása, és az EFPA etikai kódexét ez a cél vezérli. Az új elemek bevezetése a friss etikai kódexbe azt szolgálja, hogy lépést tartson a szakma fejlődésével, és erősítse a szakemberek elkötelezettségét az etikai normák és követelmények iránt.

 

Bevezető

A pénzügyi tanácsadók szakmai szövetségeikkel együtt számos létfontosságú funkciót töltenek be a pénzügyi szektorban. A magas színvonalú képzés és képesítés, a jogi követelmények és a széles körben elfogadott szakmai magatartási kódexek alapján tagjainknak és szervezeteiknek a pénzügyi piacokon az etikus magatartás, a szakértelem és a technikai készségek szilárd alapjára kell építeniük. Az EFPA fő célkitűzése a nemzetközi szakmai szabványok kidolgozásának és terjesztésének elősegítése annak érdekében, hogy a pénzügyi tanácsadók szakmai gyakorlata megfeleljen a legmagasabb szintű viselkedési és teljesítménybeli követelményeknek.

Az EFPA felfogása szerint minden pénzügyi tanácsadót két fő jellemző határoz meg: a szakmai feddhetetlenség és a szakmai képzettség. Az etika és a képzettség az a két dimenzió, amely alapján minden szakembert megítélnek. Az etika végső célja a közjó előmozdítása, és az EFPA etikai kódexét ez a cél vezérli. A bizalom megteremtése és fenntartása az integrált európai pénzügyi piac fejlődésének kulcsfontosságú összetevője.

Ezért az EFPA támogatja ennek az európai etikai kódexnek az alkalmazását.

Az EFPA etikai kódexe a következőkből áll

  • Az általunk vallott dolgok, amelyek meghatározzák a pénzügyi tanácsadók alapvető etikai magatartását, és
  • Azok a dolgok, amelyeket annak érdekében teszünk, hogy meggyőződésünk tükröződjön viselkedésünkben.

Az EFPA alapelvei a pénzügyi tanácsadók legmagasabb szintű etikus magatartását igyekeznek biztosítani. Ezek az elvek elsősorban az EFPA nemzeti tagszervezeteinek tagjait képező szakemberekre irányulnak, de céljuk az is, hogy a szakma minden tagja számára normákat határozzanak meg, és ezáltal hozzájáruljanak az európai pénzügyi piacok egészének integritásához.

Az EFPA nemzeti tagszervezetei vannak a legjobban felkészülve arra, hogy tagjaiknak —és a szakma bármely más szereplőjének— elismerjék a szükséges ismereteket és készségeket, amelyekkel megfelelő tanácsokat adhatnak az ügyfeleknek. A nemzeti és regionális megközelítések sokfélesége gazdagítja a szakmát, és megteremti az ötletek gyümölcsöző kölcsönhatását. Míg az etikus magatartás megközelítése általában minden nemzet és minden piac számára egységes lesz, számos részlet továbbra is a helyi törvények és szokások függvénye maradhat.

Minden tanúsítványtulajdonosnak meg kell felelnie az etikai kódexnek az EFPA képesítési szabványok - szabályok és ajánlások-, 7. szakasza (Etikai követelmények) szerint.

Az etikai kódex megsértése esetén az egyes országok etikai bizottságának joga van felfüggeszteni vagy visszavonni a jogsértő minősítését.

 

A dolgok, amikben hiszünk

1. Kompetencia és Szakmai Kiválóság

A pénzügyi tanácsadókat mindig az ügyfelek igényeinek ismerete és megértése kell, hogy vezérelje.

2. Törvényesség

A pénzügyi tanácsadóknak mindig a törvény és a megfelelőségi előírások betartásával kell eljárniuk.

3. Pontosság

A pénzügyi tanácsadóknak olyan információkat és tanácsokat kell nyújtaniuk ügyfeleiknek, amelyek legjobb tudásuk szerint pontosak, és amelyeket ügyfeleik megérthetnek.

4. Tisztesség

A pénzügyi tanácsadóknak törekedniük kell arra, hogy ügyfeleikkel, üzleti partnereikkel és munkáltatóikkal szemben minden ügyletük során tisztességesen járjanak el.

5. Körültekintés

A pénzügyi tanácsadóknak kellő gondossággal és körültekintéssel kell eljárniuk az információk vizsgálata, a kockázatok értékelése és az ügyfél igényeit tükröző ajánlások megtétele során.

6. Becsületesség

A pénzügyi tanácsadóknak mindig becsületesen kell eljárniuk, és nem engedhetik, hogy a személyes haszonszerzés lehetősége befolyásolja magatartásukat.

7. Szakmai Feddhetetlenség

A pénzügyi tanácsadóknak mindent meg kell tenniük személyes és szakmai integritásuk erősítése és védelme érdekében. Személyes vagy szakmai életükben sem tehetnek semmi olyat, ami munkáltatójuk vagy a szakma jó hírnevének ártana.

 

Kiemelt Magatartásformák

 

1. Az Ügyfél Igényei

A szakembereknek figyelembe kell venniük, hogy az ügyfél igényeinek kielégítése az elsődleges céljuk. Az ügyfelekkel tisztességesen kell bánni, és a számukra nyújtott valamennyi információ és tanácsadás csak az alkalmassági és megfelelőségi vizsgálatok elvégzése után adható.

2. Legkiválóbb Személyes Tulajdonságok

A pénzügyi tanácsadóknak minden szakmai tevékenységük során a becsületesség, feddhetetlenség és tisztesség legkiválóbb személyes tulajdonságait kell szem előtt tartaniuk, és feladataikat kellő gondossággal és körültekintéssel kell ellátniuk. Az ezen elvek szerint való cselekvés hitelt és bizalmat ébreszt az ügyfelekben, és a pénzügyi tanácsadói szakma egészének elismerést hoz.

3. Függetlenség és Objektivitás

A pénzügyi tanácsadóknak szakmai tevékenységük végzése során ügyelniük kell pártatlanságuk megőrzésére és a tisztességes ítélkezésre. Törekedniük kell arra, hogy tanácsadásukat ne befolyásolják személyes érdekeik.
A pénzügyi tanácsadók kötelesek munkáltatójuk és ügyfeleik előtt felfedni minden olyan tényt vagy körülményt, amely befolyásolhatja objektivitásukat; mindig tudatában kell lenniük saját érdekeiknek, függőségeiknek, értékrednjüknek és meggyőződéseiknek.

4. Szakmai Kompetencia

A pénzügyi tanácsadóknak folyamatosan törekedniük kell szakmai alkalmasságuk fenntartására és fejlesztésére, és törekedniük kell arra, hogy felismerjék ismereteik és képességeik határait. A szakembereknek fel kell ismerniük azokat a körülményeket is, amikor tudásuk és kompetenciájuk nem elegendő a feladathoz, és más szakemberek segítségét kell kérniük. A pénzügyi tanácsadók kellő gondossággal használják képesítésüket, hogy növeljék az ilyen képesítések és a hozzájuk kapcsolódó szervezetek tekintélyét és az azokba vetett bizalmat.

5. Megfelelőséggel Kapcsolatos Szükséges Ismeretek

A pénzügyi tanácsadók ismerik és betartják az összes alkalmazandó törvényt, szabályt, rendeletet, valamint a nemzeti vagy regionális szövetségek etikai kódexeit és szakmai magatartási normáit, és nem vesznek részt tudatosan ezek megsértésében.

6. Legjobb Gyakorlat

A pénzügyi tanácsadóknak a legjobb gyakorlatot kell követniük, amikor ügyfeleiknek és leendő ügyfeleiknek befektetési ajánlásokat, portfólióelosztásokat, portfólióteljesítményt, valamint bármilyen más tanácsot adnak.

A pénzügyi tanácsadóknak befektetési ajánlásaikhoz ésszerű alapot kell biztosítaniuk, amelyet alapos és gondos elemzéssel és az egyes ügyfelek céljainak, korlátainak és kockázatvállalási hajlandóságának ismeretével támasztanak alá.

A pénzügyi tanácsadóknak világosan különbséget kell tenniük a bizonyítható tények és a vélemények között. Mesterséges intelligencia alkalmazása esetén a szakembereknek biztosítaniuk kell, hogy azt tesztelték a benne rejlő torzítási lehetőség kizárása érdekében.

A pénzügyi tanácsadók, amennyiben bennfentes információ birtokában vannak, nem kereskedhetnek az ilyen információval, és nem közölhetik másokkal, amíg azt nyilvánosságra nem hozzák.

7. Az Összeférhetetlenségek Megelőzése és Nyilvánosságra Hozatala

A pénzügyi tanácsadóknak minden szükséges lépést meg kell tenniük az olyan összeférhetetlenségek megoldása érdekében, amelyek ésszerűen úgy tűnhetnek, hogy befolyásolhatják ítélőképességüket, továbbá minden nyilvánvaló összeférhetetlenséget nyilvánosságra kell hozniuk. A szakemberek különösen kötelesek nyilvánosságra hozni ügyfeleik és leendő ügyfeleik számára minden olyan kifizetést vagy juttatást, amelyet bármilyen forrásból kaptak. A pénzügyi tanácsadóknak hajlandónak és képesnek kell lenniük arra, hogy megmagyarázzák az ügyfél nevében végzett szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak és egyéb díjazások alapját. Szerény ajándékok elfogadhatók.

8. Megkülönböztetésmentesség

Az EFPA pénzügyi tanácsadói munkájuk során nem alkalmazhatnak megkülönböztetést, legyen az kor, nem, faj, etnikai hovatartozás, nemzeti származás, vallás, szexuális irányultság, fogyatékosság, egészségi állapot, családi állapot, szülői státusz, genetikai információ vagy bármely más előítélet alapján.

9. Az EFPA végzettségek használata

A pénzügyi tanácsadóknak az EFPA által kidolgozott és az EFPA weboldalán elérhető keretrendszerrel összhangban kell megfelelően használniuk az általuk megszerzett végzettséget. Az EFPA-tagok mindaddig használhatják az elnyert végzettséget, amíg az érvényes. Az EFPA-jelölésekkel való visszaélés az etikai kódex megsértésének minősül.